Phòng TỔNG HỢP & KIỂM SOÁT RỦI RO

Email In PDF.

Chức năng: Phòng Tổng hợp và Kiểm soát rủi ro là phòng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc với 3 chức năng chính sau:

Giám sát, hỗ trợ, tổng hợp và tham mưu xây dựng quy trình cũng như kế hoạch, ngân sách, mục tiêu chiến lược, đánh giá kết quả thực hiện và điều chỉnh cho phù hợp diễn biến thị trường và mục tiêu trong ngắn hạn và dài hạn của công ty

Đầu mối tổng hợp kiểm soát rủi ro tất cả các hoạt động của Công ty, bao gồm nhiệm vụ thường trực Hội đồng quản lý tài sản nợ có (ALCO)

Thực hiện kiểm soát nội bộ các hoạt động của Công ty

Nhiệm vụ:

 • Giám sát, hỗ trợ, tổng hợp và tham mưu xây dựng quy trình cũng như kế hoạch, ngân sách, mục tiêu chiến lược, đánh giá kết quả thực hiện và điều chỉnh cho phù hợp diễn biến thị trường và mục tiêu trong ngắn hạn và dài hạn của công ty
 • Đầu mối tổng hợp kiểm soát rủi ro và kiểm soát nội bộ tất cả các hoạt động của Công ty:
 • Thực hiện nhiệm vụ pháp chế tại Công ty: Xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy của Công ty; Hỗ trợ các phòng ban Công ty về các vấn đề pháp lý, đại diện pháp lý khi có các vấn đề tranh chấp pháp lý của Công ty; Kiến nghị các văn bản cần sửa đổi, ban hành mới.
 • Thực hiện vai trò là ủy viên thường trực Hội đồng Tài sản nợ - có (ALCO) Công ty:
 • Thực hiện vai trò là thành viên của Hội đồng tín dụng, Hội đồng đầu tư, … của Công ty.

Các bộ phận

 • Bộ phận Tổng hợp - Chiến lược
  • Xây dựng Chiến lược hoạt động của CFC:
  • Tham mưu cho Tổng giám đốc về xây dựng Chiến lược hoạt động của CFC trong ngắn hạn, dài hạn;
  • Triển khai các bước xây dựng Chiến lược CFCTổng hợp đánh giá quá trình thực hiện Chiến lược CFC
  • Tham mưu cho Tổng giám đốc về việc lập ngân sách hàng năm, đánh giá thực hiện ngân sách;
  • Đầu mối triển khai xây dựng và tổng hợp ngân sách hàng năm:
  • Xây dựng Cơ chế điều hành ngân sách
  • Xây dựng Quy trình lập ngân sách; đánh giá thực hiện Ngân sách
  • Hướng dẫn các Phòng ban/ Bộ phận lập ngân sách
  • Tổng hợp, lập Báo cáo ngân sách năm.
  • Tổng hợp, giám sát việc thực hiện và điều hành Ngân sách:
  • Hướng dẫn các Phòng ban/ Bộ phận tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện Ngân sách hàng tháng, hàng quý, hàng năm;
  • Tổng hợp kết quả thực hiện ngân sách hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
  • Đầu mối xây dựng hệ thống Báo cáo quản trị nội bộ của CFC phục vụ công tác lập ngân sách, điều hành ngân sách, đánh giá thực hiện ngân sách.
  • Phân tích, dự báo môi trường kinh doanh, khả năng thực tế của CFC để tham mưu cho Tổng giám đốc việc điều chỉnh kế hoachcho phù hợp diễn biến thị trường và mục tiêu trong ngắn hạn và dài hạn của công ty.
 • Bộ phận Kiểm soát rủi ro
  • Xây dựng mô hình tổ chức về kiểm soát hoạt động của CFC phù hợp với thực tế trong từng thời kỳ;
  • Xây dựng cơ chế về kiểm soát rủi ro: Nhận dạng rủi ro, Đo lường rủi ro; Giám sát, kiểm soát; Biện pháp hạn chế rủi ro và Xử lý rủi ro.
  • Xây dựng các quy định, quy trình cụ thể trong kiểm soát rủi ro hoạt động của CFC: cho vay, huy động vốn, kinh doanh vốn, thanh khoản, đầu tư góp vốn, đầu tư kinh doanh chứng khoán, kinh doanh ngoại hối…
  • Giám sát việc thực hiện các quy định về kiểm soát rủi ro của CFC
  • Lập kế hoạch kiểm tra, kiểm soát rủi ro của CFC định kỳ hoặc đột xuất.
  • Nhiệm vụ về Pháp chế:
  • Tham gia ý kiến trong việc xây dựng Quy trình, Quy chế của Công ty.
  • Tham gia ý kiến về pháp lý đối với các hoạt động nghiệp vụ của các Phòng ban.
  • Tham gia xử lý các rủi ro trong hoạt động của CFC.
  • Tham gia xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm.
  • Tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp.
You are here: Giới thiệu Chức năng nhiệm vụ từng phòng/ban