Ban KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Email In PDF.

CHỨC NĂNG:

Ban Kiểm toán nội bộ là bộ phận tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về công tác kiểm toán nội bộ của toàn Công ty. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các hoạt động Kiểm toán nội bộ theo Quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ:

 • Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ tại Công ty; phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ.
 • Thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
 • Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm (hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát) và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch (hoặc đột xuất).
 • Kiểm tra, rà soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan đối với tất cả các đơn vị, bộ phận, hoạt động của Công ty (chính sách, thủ tục, quy trình hoặc các vấn đề trong hoạt động) dựa trên mức độ rủi ro (cao, trung bình hoặc thấp) và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Đối với tất cả những vấn đề có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của Công ty, Ban kiểm toán nội bộ cần thông báo kịp thời đến Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và đưa ra những khuyến nghị thiết thực nhằm ngăn ngừa, khắc phục những vấn đề này.
 • Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; kiến nghị xử lý những vi phạm; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao tính an toàn và hiệu quả hoạt động của Công ty sau khi thực hiện kiểm toán nội bộ. Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị, từ đó báo cáo Ban kiểm soát để theo dõi cho đến khi các vấn đề này được xử lý thỏa đáng.
 • Lập báo cáo kiểm toán; thông báo và gửi kịp thời kết quả kiểm toán nội bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 • Tư vấn cho Ban Điều hành, Hội đồng quản trị và các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các dự án xây dựng, áp dụng mới hay sửa đổi, bổ sung những quy trình nghiệp vụ; cơ chế quản trị, điều hành; quy trình nhận dạng, đo lường, đánh giá rủi ro, quản lý rủi ro; hệ thống thông tin, hạch toán, kế toán; thực hiện các nghiệp vụ, sản phẩm mới với điều kiện không ảnh hưởng tới tính độc lập của kiểm toán nội bộ.
 • Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong Ban để hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiên ngân sách năm được phê duyệt.
 • Thực hiện các báo cáo nội bộ theo Quy định của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 • Đầu mối cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu cho các cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại Công ty.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giao.

MỐI QUAN HỆ:

 • Mối quan hệ chung với các phòng ban:
  • Yêu cầu các phòng/ban cung cấp thông tin cần thiết phục vụ công tác kiểm toán nội bộ, cũng như phục vụ kế hoạch làm việc của các đoàn kiểm tra, thanh tra có thẩm quyền.
  • Hướng dẫn các phòng/ban về quy trình kiểm toán nội bộ phục vụ công tác kiểm toán nội bộ của toàn Công ty.
 • Mối quan hệ với phòng Hành chính – Nhân sự:
  • Phối hợp xây dựng cơ cấu tổ chức, phát triển nguồn nhân lực của Ban phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
  • Được yêu cầu phòng Hành chính – Nhân sự hỗ trợ về các hoạt động hành chính, nhân sự, truyền thông để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của Ban.
 • Mối quan hệ với phòng Kế toán – Tổng hợp:
  • Thực hiện các hướng dẫn của phòng Kế toán để đảm bảo đúng quy định về chế độ kế toán trong hoạt động chi tiêu của Ban.
 • Mối quan hệ với phòng Công nghệ thông tin:
  • Được yêu cầu phòng Công nghệ thông tin hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động nghiệp vụ của Ban.
 • Mối quan hệ với các tổ chức Đảng, Đoàn thể:
  • Tham gia các hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể theo quy định.
 • Mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
  • Chịu sự kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo các quy chế, quy định và Điều lệ của Công ty.

You are here: Giới thiệu Chức năng nhiệm vụ từng phòng/ban